Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten 2018-02

Thema: ‘Het verbeteren van het fietsklimaat in Noord-Holland.’

Vooraf was aan de voorzitter van de avond -directeur Saskia Kluit- gevraagd wat we willen bereiken met deze avond. Haar antwoord was: doel is dat iedereen enthousiast wordt voor het fietsen.

De kandidaten stellen eerst zichzelf voor en geven de aftrap

 • Anne Mulder [Partij vd Dieren] fietst graag, vindt voor- en natransport bij knooppunten van openbaar vervoer belangrijk; de provincie moet de regierol pakken
 • Miriam van Meerten [VVD] woont in de mooie fietsomgeving die ’t Gooi biedt; vindt fietsparkeren belangrijk en ‘smart mobility’; ‘wat doen fietsers?”
 • Lars Voskuil [PvdA] is een ‘gelegenheidsfietser’, merkt dat soms een fietspad afwezig is, of slecht wegdek heeft; ‘veilige doorgaande fietsroutes zijn belangrijk om mensen uit de auto te krijgen’; goede aansluiting op het openbaar vervoer is nodig.
 • Michel Klein [ChristenUnie] bezit een speed pedelec; hij wil 25% toename van het aandeel in fietsverplaatsingen, een netwerk van doorfietsroutes; infrastructuur voor fietsers was een bijwagen; dus fietsknelpunten oplossen; ‘waarom staat een verkeerslicht voor fietsers zo raar afgesteld?’
 • Hylke ten Cate [50Plus] is ooit door de DDR naar Polen gefietst. Ook hij knelpunten oplossen; wil de verkeerslichten zo programmeren dat deze voor fietsers beter uitpakken.
 • Marcel Steeman [D66] is een toerfietser. ‘Mensen verleiden om de fiets te nemen door knelpunten op te lossen; deelfietsen aanbieden, ook op grote parkeerterreinen’.
 • Hermen de Graaf [CDA] uit Kudelstaart dankt de leden van de Fietsersbond voor de actieve bijdrage aan de fietsnota en de inventarisatie van knelpunten. Ook hij zegt: ‘knelpunten oplossen’. Bovendien zoekt hij naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren door gedragsverandering.
 • Wim Hoogervorst [SP] zegt evenals Klein, dat fietsbeleid een ondergeschoven kind was. ‘Fietsen moet veilig zijn voor alle soorten verkeersdeelnemers’; ‘we moeten geld voor over hebben voor het oplossen van knelpunten; deze zijn deels op gemeentegrond, daarvoor moet voldoende financiële bijdrage zijn’; ‘ik ben blij met de lijst van de Fietsersbond’ [vgl CDA].
 • Jef Leever van de Ouderenpartij: ‘we zijn al decennia bezig met fietsbeleid; ik ben jaloers op de fietsveilige infrastructuur van Zweden en Kopenhagen; je moet fietsen kunnen huren bij bushaltes; ‘er zijn onvoldoende soorten fietsen voor mensen met fysieke beperkingen.
 • Nicole v.d. Waart [GroenLinks]: de fiets is het primaire vervoermiddel, vooral voor de dagelijkse ritten in stedelijk gebied. Goede infrastructuur is nodig. Daarom hebben we met andere partijen in 2015 een initiatiefvoorstel ingediend om knelpunten te inventariseren; deze moeten worden opgelost. Samen met de regio willen we doorfietsroutes realiseren.

Stellingen

Stelling 1: De provincie stelt een fiets-investeringsprogramma 2020-2030 vast 240 miljoen.
GroenLinks is daarvoor. Fietsen geeft vitalere burgers. Dus moeten we de [financiéle] ruimte opeisen; voor de auto kan het minder.
De VVD vindt het bedrag te hoog, maar noemt geen bedrag dat wel realistisch is.

Stelling 2: De provincie verhoogt de subsidie aan wegbeheerders (gemeente, PWN) voor het oplossen van de fietsknelpunten op het fietsnetwerk.
De ChristenUnie stelt dat het huidige aandeel van 50% te veel is voor veel gemeenten; maar het probleem voor gemeenten is niet altijd het geld. De Provincie moet gemeenten attent maken op het bestaan van subsidies.
Interruptie van D66: ‘locale bestuurders weten echt wel dat er geld te halen is, maar hebben soms andere prioriteiten’.
CDA: ik ga deze toezegging niet doen, omdat we het al doen; we hebben 24 miljoen ter beschikking gesteld voor het oplossen van knelpunten, waarvan 8 miljoen voor andere wegbeheerders

Stelling 3: De provincie zorgt voor deelfietsen op elk trein- en busstation en op elke drukke bushalte, o.a. door deze te financieren
Partij voor de Dieren: ja, dit is belangrijk dat het gebeurt; ik heb de ervaring dat je je eigen fiets vaak niet kwijt kunt op een station; je moet je eigen fiets veilig kunnen stallen.
50Plus is voor de stelling. CDA interrumpeert met een joker: ‘waarom was 50Plus tegen de basis van Perspectief Fiets, terwijl u nu geld uitdeelt voor deelfietsen?
De SP stelt, dat [veel partijen het openbaar vervoer afbreken en dat] opheffen van buslijnen de deelfiets niet bevordert. Als je het lef hebt om buslijnen op te heffen, moet je zorgen voor een alternatief zoals dit.

Stelling 4: De provincie verbindt vóór 2025 alle grote en middelgrote steden met een netwerk van doorfietsroutes
De SP is voor de stelling: een doorfietsroute kost slechts 1 miljoen per kilometer, asfalt voor auto’s is duurder per kilometer. Hiermee lok je mensen uit de auto. Er is voorheen gekozen voor de auto; nu wordt het tijd voor asfalt voor de fietser.
De PvdA: dit eist van Provincie lef en regie; ik vind de bijdrage van 50% voor gemeenten een belemmering; ophouden met asfalt voor auto’s is goed. Fietsers moeten groen licht krijgen bij verkeerslichten.
Vraag uit de zaal: in de nota ‘bereikbaarheid kust’ stond een tracé voor de doorfietsroute Hoofddorp – Zandvoort; waarom komt deze niet op gang? Antwoord PvdA: omdat het jaar 2027 als streefjaar werd aangegeven.
Vraag: bij Natura-200gebieden is er een conflict, dan kom je er niet doorheen. Reactie PvdA: je moet je afvragen, of een natuurgebied een fietspad kan verdragen. SP: de natuur is er voor ons allemaal, ook voor fietsers

Stelling 5: De provincie zorgt in Velsen over het Noordzeekanaal voor een vaste fiets-oeververbinding in 2030 en spant zich op de korte termijn in voor de realisatie van een hoogfrequente pontverbinding – ook buiten de spits.
D66: geen brug, schepen moeten er onderdoor; we moeten goed kijken naar de pont [terugschroeven of uitbreiden].
Ouderenpartij: de meeste gebruikers zijn senioren; een pont moet 24 uur per dag en 7 dagen per week varen, ook als er weinig gebruik van wordt gemaakt.
Dan komen de jokers ter aanvulling:
CU: geen vaste oeververbinding, wel extra fietsponten.
PvdA: A22 afwaarderen en versmallen gezien de klimaatambitie; uit een tunnelbuis onder het Noordzeekanaal de auto weghalen en reserveren voor fietsers.

Stelling 6:
De provincie verhoogt de opcenten (op de motorrijtuigenbelasting) en gebruikt de extra inkomsten voor fietsvoorzieningen.
50Plus, CDA, SP en VVD lopen naar de ‘tegenkant, de andere partijen zijn voor.
PvdA en D66 maken wel kanttekeningen: de vervuiler moet weliswaar betalen, maar bij beleid moet je eerst de doelen bepalen, ‘wat ga je ermee doen?’, dan het budget en dan de bronnen voor dat budget.
CDA: automobilisten zorgen nu al voor al dat geld voor fietsvoorzieningen.
VVD: burgers betalen nu al met benzine-accijns. Opcenten worden gebruikt voor diverse maatschappelijke doelen.
50Plus: de onderkant van de samenleving heeft al te veel financiële aanslagen gehad zoals met de energiebelasting
SP: waarom moeten anderen die fietsvoorzieningen betalen; er is nu al voldoende geld in de portefeuille verkeer en vervoer
PvdD: waarom staat GL aan deze kant, omdat GroenLinks tegen een motie voor verhoging van de opcenten heeft gestemd?
CH: geld genereren door de parkeernorm [1,8 / woning] omlaag te brengen en een afdracht van 10.000 euro / woning te vragen; dan kunnen we goede fietsvoorzieningen aanleggen

Stelling 7:De provinciale fietsinfra-subsidie voor de andere wegbeheerder tot 90% komt weer terug.
Deze stelling krijgt algehele steun.
De Ouderenpartij wijst op regio-managers die de provincie heeft aangesteld ter ondersteuning van gemeenten.
De partij voor de Dieren geeft aan, tijdens een fietsrit te verdwalen in Amsterdam-Bijlmermeer en op en deel van het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal slecht wegdek aan te treffen.

Stelling 8: De provincie geeft bij nieuwe aanbestedingen in het eisenpakket voor de opdrachtnemers voorkeur voor fietsvriendelijk ontwerpen.
Over deze stelling ontstaat verwarring w.b. interpretatie. Deze wordt geherformuleerd: fietsvriendelijk ontwerpen moet een voorwaarde zijn, geen voorkeur.

Naschrift:|
Toen kwamen we helaas niet toe aan stelling 10: De geplande Heiloo afslag A9 zorgt voor een barrière door regionale fietsroutes. De provincie zorgt voor ruime steun, zodat fiets-ondertunneling (tóch) kan worden gerealiseerd. Waarom is dat jammer: omdat fietsers liever doorfietsen en op asfalt dan op beleidsnota’s; en hieruit zou blijken wat PS in een concreet geval zouden willen doen.

De betrokkenheid van de kandidaten bleek uit hun geweldige opkomst: 10 kandidaat-Statenleden kwamen om hun visie toe te lichten. En we wisten dit al eerder bij de behandeling van de Provinciale nota ‘Perspectief Fiets’ die onlangs is vastgesteld; al in april 2018 stelden de vele vragen bij de behandeling ervan.

Belangrijk is ook, dat de fiets-Statenleden elkaar hebben ontmoet en de actieve vertegenwoordigers van de Fietsersbond uit de Provincie Noord-Holland. We hebben elkaar nodig; en weten elkaar te bereiken de komende jaren bij de uitvoering en verdieping van het fietsbeleid.

 In de loop van het debat herinneren de kandidaten ons eraan, dat een brede coalitie van partijen destijds heeft gevraagd om een fietsbeleid en een fietsnota. Opmerkelijk is, dat veel lof wordt toegezwaaid aan een afzwaaiend Statenlid Marieke van Duijn voor haar betrokkenheid bij de fiets.

In de introducties en debatten over de stellingen zie ik enige gezamenlijke punten:

De fiets is belangrijk

 • Alle soorten fietsers [zoiets als van 8 tot 88 jaar?] tellen mee
 • Knelpunten oplossen
 • Doorfietsroutes [zie ook verkiezingsprogramma’]
 • Groen licht fietsers bij verkeerslichten en andere wensen w.b. kwaliteit [wegdek bv]

Verwijzingen in de media:

 https://castricum105.nl/2019/03/04/verslag-fietsdebat-te-zien-op-c-tv/

http://nieuwsbladcastricum.bduproductie.nl/lokaal/fietsersbond-zoekt-steun-voor-ambitieus-plan-fietssnelweg-door-noord-holland-559484

 

Website Fietsersbond Castricum

https://castricum.fietsersbond.nl/2019/02/28/levendig-provinciaal-fietsdebat-in-castricum/

Huidige zetelverdeling: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Provinciale_Staten

 

Categorieën