Barrières

Fietsers willen graag een directe route en een route die zo weinig mogelijk wordt gecombineerd met gemotoriseerd verkeer. Daarom is het belangrijk om geen barrières in de vorm van een kanaal, autoweg of spoorlijn te ontmoeten. Er kan sprake zijn van een barrière als je deze niet kunt overbruggen, maar ook, als het oversteken erg gevaarlijke is of lang wachten oplevert.

De Provinciale nota Perspectief Fiets besteedt aandacht aan barrières:

Bij aanleggen of verbeteringen van provinciale wegen is het de doelstelling dat een nieuwe of verbeterde weg geen extra barrières oplevert in het fietsnetwerk, en dat waar mogelijk het fietsnetwerk versterkt wordt binnen deze projecten.

Er zijn in de provincie diverse barrières, waarbij Noordzeekanaal en NoordHollands kanaal prominent zijn. Nu worden projecten voorbereid, waarbij we erop moeten letten, dat het kruisen van een autoweg niet moeilijker wordt.

De Fietsersbond streeft ernaar, wandelaars en fietsers 2x zoveel “oversteken” te bieden als het autoverkeer waardoor verkeer tevens wordt “ontvlecht”.

Zie ook: nota Landelijk Bureau Fietsersbond: Infrastructuur, barrières en aanbevelingen en de nota van Fietsberaad: Analyse-van-het-probleem-van-barrièrevorming