Inspraak Nota Perspectief Fiets

Inspirerend en ambitieus. De Fietsersbond is enthousiast over het rapport Perspectief Fiets. Dat is onze eerste reactie op deze nota. Maar dat mag geen luchtfietserij worden. Het schept ook verantwoordelijkheden en vraagt om daadkracht.

Fietsen staat hoog op de bestuurlijke en politieke agenda. Daar is ook alle reden voor. Mobiliteit is spectaculair toegenomen, de beschikbare ruimte niet. Het ruimtebeslag dat de fiets inneemt, is veel kleiner dan die van de auto. Fietsen is gezond, goedkoop en schoon. Hoe wordt de automobilist verleid de auto te laten staan en voor de fiets te kiezen? De Fietsersbond propageert al jaren dat een uitstekende infrastructuur het aandeel fiets doet toenemen. De Provincie heeft deze opvatting tot de hare gemaakt. En daar zijn wij gelukkig mee.

Wij roepen de Provincie op een streefbeeld vast te stellen voor 2030 en met een 10-jarenplan te komen dat moet leiden tot realisatie van het streefbeeld 2030.

In het verleden liepen regionale projecten nogal eens aan tegen het onvermogen van lokale overheden om samen regionale projecten te realiseren. De provincie positioneert zich nu nadrukkelijk in de rol van coördinator, regievoerder. Heel goed. Zonder een sturende rol van de provincie duurt het veel te lang of het lukt niet hoogwaardige doorfietsroutes aan te leggen.

Fietsen houdt niet op bij de provinciegrens. Ook van belang is prioriteit te geven aan de realisatie van het F-net, het Randstedelijk doorfietsroute netwerk. De Fietsersbond roept de provincie NH dan op om hierover actief in overleg te treden met de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Belangrijke aspecten van Perspectief Fiets zijn onder andere: vergroten van de fietsveiligheid (aanhakend op het beleid van de rijksoverheid om het aantal verkeersslachtoffers naar nul terug te brengen), de aanleg van doorfietsroutes (brede, kruisingsvrije en comfortabele fietspaden tussen de dorpen en steden), meer ruimte voor de fiets (de breedte van de fietspaden moet groter worden), ketenmobiliteit (aandacht voor fietsparkeren, deelfietsen) en fietsendiefstal. Dit zijn fietsdoelstellingen uit de Tour de Force om 20% meer fietskilometers in 2027 te realiseren. Wij zijn zeer benieuwd naar de uitvoeringsplannen.

Tot slot: wij zijn de provincie erkentelijk voor het feit dat wij in 2016 een knelpuntenonderzoek mochten verrichten, dat zich vertaald heeft in het Actieprogramma Fiets dat €23 mln aan de uitvoering van een deel van deze knelpunten hangt. Maar u begrijpt dat we hopen dat dit een ambitieus vervolg krijgt en dat er daadwerkelijk meer wordt geïnvesteerd in het fietsen en de fietsinfrastructuur

Ik dank u voor uw aandacht.

René Rood

Fietsersbond