Fietsparagraaf voor statenverkiezingen 2019 provincie Noord-Holland

De rol van de provincie

 1. Veranker in de omgevingsvisie de rol van actieve mobiliteit en vooral de rol van de fiets.
 2. Stel een investeringsprogramma 2020-2030 vast voor de totale hoofdfietsinfrastructuur in de provincie, dus ongeacht wie de wegbeheerder is.
 3. De fietsopgaven voor gemeenten zijn groot en kostbaar. Stel daarom veel meer middelen beschikbaar en verbeter de subsidieregelingen.
 4. Investeer in het innovatiebeleid voor verbetering van de mobiliteitsmodellering voor de vervoerswijze fiets.
 5. Stimuleer het woon-werk fietsen van het eigen personeel.

Fietsinfrastructuur

 1. De provincie neemt het voortouw om met wegbeheerder en in overleg met de Fietsersbond een samenhangend hoofdfietsnetwerk vast te stellen, met daarin snelfietsroutes (doorfietsroutes) als aparte categorie.
 2. Het vastgestelde netwerk wordt gebruikt voor het prioriteren van fietsknelpunten – een jaarlijks te actualiseren lijst.
 3. De provincie neemt de coördinatie op zich van de planning en de realisatie van snelfietsroutes.
 4. Waar de provincie wegbeheerder is, zorgt zij voor excellente fietsinfrastructuur.
 5. Borg in de beleidsuitvoering dat bij uitbreidingsplannen voor het autoverkeer consequent vanaf de verkenningsfase daarin de kansen en bedreigingen voor de fiets worden meegenomen.

De keten fiets – OV

Vanwege de belangrijke rol van de fiets in het voor- en natransport van het ov is een betere afstemming tussen fiets en ov noodzakelijk.

 1. Neem in de OV-aanbestedingseisen het fietsparkeren bij de haltes mee en de mogelijkheden tot het meenemen van de fiets.
 2. Bied op veel meer locaties een deelfietssysteem aan waardoor vooral in het natransport het fietsgebruik flink zal groeien.

Fietsrecreatie

 1. De provincie investeert meer in een veelzijdig aanbod van recreatieve en toeristische fietsvoorzieningen (zoals strandstalling, veerpontjes, picknicklocaties) en fietsroutes.
 2. De provincie vergroot de aantrekkelijkheid van recreatieve fietsroutes door het weren van sluipverkeer. En stimuleert dat ook bij andere wegbeheerders.
 3. De provincies stimuleert de grotere gemeenten de mogelijkheden te verbeteren tot het maken een recreatief fiets-ommetjes in het buitengebied.

Fietsverkeergezondheid en –veiligheid

 • Vanwege de aangetoonde vele gezondheidsvoordelen verhoogt de provincie de budgetten van verkeerseducatie- en fietsstimuleringsprogramma’s. Dat kan als samen met de andere overheidslagen integraal beleid wordt gemaakt voor mobiliteit en volksgezondheid.
 • In het kader van het Strategische Plan Verkeersveiligheid komt er een provinciaal actieplan verkeersveiligheid dat met name de volgende elementen kan bevatten:
 1. Het verbeteren van de fietsinfrastructuur en het meer geschikt maken voor gebruikers van senioren. Het zorgen voor veilige schoolomgevingen en veilige schoolroutes.
 2. Het investeren in fietsvaardigheden van met name kinderen en ouderen.
 3. Het fiets- en landbouwverkeer wordt zo veel mogelijk fysiek gescheiden.

September 2018, Kerngroep Fietsersbond Noord-Holland

Categorieën